PIVOT Learner’s Module: Kindergarten

Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na hindi maaaring magkaroon ng karapatang-ari sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayumpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitahan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad.

Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, tatak o trademark, palabas sa telebisyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anumang gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.

Walang anumang bahagi ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anumang paraan nang walang pahintulot ng Kagawaran.

Mga Sumusunod na Aralin sa modyul na ito:

  • Week 1: Ang mga Araw sa Isang Linggo
  • Week 2: Iba’t ibang Lugar sa Komunidad
  • Week 3: Tungkulin ng mga Kasapi ng Komunidad
  • Week 4: Magkakatulad na Hugis
  • Week 5: Tamang Pagkakasunod-sunod ng mga Pangyayari
  • Week 6: Mga Bilang na 1 Hanggang 10
  • Week 7: Magkasindami kahit Magkaiba ang Pagkakaayos
  • Week 8: Mga Bagay na Nangangailangan ng Maingat na Paggamit

PIVOT Quarter 3 Learner’s Module: Kindergarten

KinderQ3FV2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment