Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pasalitang pinaghihiwalay ang mga salitang binubuo ng dalawa hanggang tatlong pantig

Ang modyul na ito ay ginawa para sa batang katulad mo na nasa unang baitang upang malaman at matutunan ang tunog ng mga letra ng alpabeto. Dito matutunan kung paano mabubuo ang isang pantig, salita, parirala at pangungusap.

Ang modyul na ito ay tumutugon sa:

  • Paghubog sa kahusayan sa pagbigkas ng mga tunog ng mga letra ng alpabeto.
  • Matutunan ang mga paraan ng pagbuo ng pantig at pagbabasa ng may wastong bilis at kawastuhan.

Pagkatapos ng mga Gawain sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • Mahusay nang magbigay ng mga tunog ng mga letra.
  • Nakababasa ng mga salitang nababagay sa iyong antas.

Grade 1 Self-Learning Module: Pasalitang pinaghihiwalay ang mga salitang binubuo ng dalawa hanggang tatlong pantig

MTB-MLE1_Q1_Mod24_Pasalitang-pinaghihiwalay-ang-mga-salitang-binubuo-ng-dalawa-hanggang-tatlong-pantig_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment