Grade 1 MTB-MLE Modyul: Paghinuha ng Damdamin at Katangian ng Tauhan sa Kuwentong Napakinggan

Malugod na pagbati sa iyo mahal na mag-aaral. Sa modyul na ito, ikaw ay may mga kuwentong babasahin o pakikinggan. Matapos mo itong pag-aralan ay inaasahan na mahinuha mo ang mga damdamin at katangian ng mga tauhan sa kuwento.

Handa ka na ba? Simulan na natin.

Grade 1 Self-Learning Module: Paghinuha ng Damdamin at Katangian ng Tauhan sa Kuwentong Napakinggan

MTB-MLE1_Q1_Mod25_Paghinuha-ng-Damdamin-at-Katangian-ng-Tauhan-sa-Kuwentong-Napakinggan_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment