Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pagtukoy sa mga Salitang Magkasingtunog

Ang modyul na ito ay ginawa para sa batang katulad mo na nasa unang baitang upang matukoy ang mga salitang magkasingtunog. Ang mga gawaing matatagpuan sa modyul na ito ay inaasahang makatutulong sa iyo upang matukoy ang mga salitang magkasingtunog.

Ang modyul na ito ay tumutugon sa pagtukoy sa mga salitang magkasingtunog.

Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

• matukoy ang mga salitang magkasingtunog; at

• masagot nang wasto ang mga gawaing may kaugnayan sa salitang magkasintunog o magkatugma.

Grade 1 Self-Learning Module: Pagtukoy sa mga Salitang Magkasingtunog

MTB-MLE1_Q1_Mod4_Pagtukoy-sa-mga-Salitang-Magkasingtunog_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment