Grade 1 Mathematics Module: Identifying a Number that is One More or One Less from a Given Number

Ang modyul na ito ay dinisenyo, nilinang at sinuri upang gabayan ka sa iyong pag-aaral sa Identifying a number that is one more or one less from a given number. Ang saklaw ng modyul na ito ay pinahihintulutang gamitin sa iba’t ibang sitwasyon ng pag-aaral. Ang lengguwaheng ginamit ay naaayon sa bokabularyong lebel ng mga bata. Ang leksiyon ay inayos para makasunod sa pamantayan ng kurso. Pero ang wastong pagkasunud-sunod kung paano niyo babasahin ay maaaring magbago ang sulat sa textbook na iyong ginagamit.

Ang pokus ng modyul na ito ay:

  • Identifying a number that is one more or one less from a given number.

Pagkatapos ng modyul na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang:

  • Nakikilala ang bilang na higit ng isa o mas kaunti ng isa kaysa sa isa pang naibigay na bilang
  • Naipakikita ang kawilihan sa paggawa ng mga gawain sa pagkilala ng mga bilang.

Grade 1 Self-Learning Module: Identifying a Number that is One More or One Less from a Given Number

Math1_Q1_Wk2M2_Identifying-a-number-that-is-one-more-or-one-less-from-a-given-number_version2.0

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment