Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 Mathematics Module: Identifying a Number that is One More or One Less from a Given Number

Ang modyul na ito ay dinisenyo, nilinang at sinuri upang gabayan ka sa iyong pag-aaral sa Identifying a number that is one more or one less from a given number. Ang saklaw ng modyul na ito ay pinahihintulutang gamitin sa iba’t ibang sitwasyon ng pag-aaral. Ang lengguwaheng ginamit ay naaayon sa bokabularyong lebel ng mga bata. Ang leksiyon ay inayos para makasunod sa pamantayan ng kurso. Pero ang wastong pagkasunud-sunod kung paano niyo babasahin ay maaaring magbago ang sulat sa textbook na iyong ginagamit.

Ang pokus ng modyul na ito ay:

  • Identifying a number that is one more or one less from a given number.

Pagkatapos ng modyul na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang:

  • Nakikilala ang bilang na higit ng isa o mas kaunti ng isa kaysa sa isa pang naibigay na bilang
  • Naipakikita ang kawilihan sa paggawa ng mga gawain sa pagkilala ng mga bilang.

Grade 1 Self-Learning Module: Identifying a Number that is One More or One Less from a Given Number

Math1_Q1_Wk2M2_Identifying-a-number-that-is-one-more-or-one-less-from-a-given-number_version2.0

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.