Grade 1 Mathematics Module: Visualizing and Representing Numbers from 0 to 100

Dinisenyo at isinulat ang modyul na ito bilang gabay sa mag-aaral upang maunawaan ang kaligiran at kalikasan ng Mathematics sa araling Visualizing and Representing Numbers from 0 to 100. Saklaw ng modyul na ito ang paggamit sa iba’t ibang situwasyon ng pagkatuto. Ginamitan ang modyul na ito ng wika at talasalitaan na naaangkop sa lebel ng mga mag-aaral. Inayos para makasunod sa paraang istandard na pagkakasunod-sunod ang mga aralin sa kursong ito ngunit maaaring baguhin upang matugunan ang ginagamit na mga teksbuk sa kasalukuyan.

Ang modyul ay nakapokus sa araling:

  • Visualizing and Representing Numbers from 1to 100

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

1. nakikilala ang mga bilang mula 0 hanggang 100

2. naipakikita ang mga bilang 0 hanggang 100 sa tambilang o simbolo at pasalita

3. nasisiyahan sa paggawa ng iba’t ibang gawain sa patungkol sa Number Sense.

Grade 1 Self-Learning Module: Visualizing and Representing Numbers from 0 to 100

Math1_Q1_Wk1M1_Visualizing-and-representing-numbers-from-0-to-100_-version2.0

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment