Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pagbibigay ng Ngalan at Umpisang Tunog ng Bagay o Larawan

Ang modyul na ito ay ginawa para sa batang katulad mo na nasa unang baitang upang maibigay ang ngalan at umpisang tunog ng bagay o larawan. Ang mga gawaing matatagpuan sa modyul na ito ay inaasahang makatutulong sa iyo upang maibigay ang ngalan at umpisang tunog ng bagay o larawan.

Ang modyul na ito ay tumutugon sa:

● pagbibigay ng ngalan at umpisang tunog ng bagay o larawan.

Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

● maibigay ang ngalan at umpisang tunog ng bagay o larawan.

Grade 1 Self-Learning Module: Pagbibigay ng Ngalan at Umpisang Tunog ng Bagay o Larawan

MTB-MLE1_Q1_Mod5_Pagbibigay-ng-Ngalan-at-Umpisang-Tunog-ng-Bagay-o-Larawan_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment