Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pagpapahayag ng Isang Ideya sa Pamamagitan ng mga Iba’t ibang Simbolo

Ang modyul na ito ay ginawa para sa batang katulad mo na nasa unang baitang upang maipahayag ang isang ideya sa pamamagitan ng mga iba’t ibang simbolo, halimbawa, mga guhit at imbentong pagsusulat. Dito matutuhan kung paano mabubuo ang isang pantig, salita , parirala at pangungusap.

Ang modyul na ito ay tumutugon sa:

● Pagpapahayag ng isang ideya sa pamamagitan ng mga iba’t ibang simbolo, halimbawa, mga guhit at imbentong pagsusulat.

● Pagkatuto ng mga paraan ng pabuo ng pantig at pagbabasa ng may wastong bilis at kawastuhan.

Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

● maipahayag ang isang ideya sa pamamagitan ng mga iba’t ibang simbolo, halimbawa, mga guhit at imbentong pagsusulat.

● Nakababasa ng mga salitang nababagay sa iyong antas.

Grade 1 Self-Learning Module: Pagpapahayag ng Isang Ideya sa Pamamagitan ng mga Iba’t ibang Simbolo

MTB-MLE1_Q1_Mod6_Pagpapahayag-ng-Isang-Ideya-sa-Pamamagitan-ng-mga-Ibat-ibang-Simbolo_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment