Grade 1 MTB-MLE Modyul: Paghubog sa Kahusayan sa Pagsagot sa mga Tanong Hango sa mga Kuwentong Maririnig at Mababasa

Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito, Ikaw ay inaasahang:

● Mahuhubog ang kahusayan sa pagsagot sa mga tanong hango sa kuwentong narinig at nabasa.

● Maibibigay ang kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng tunay na bagay,larawan at aksyon.

● Makapagsasabi tungkol sa sarili at sariling karanasan.

● Makikinig at makikilahok sa talakayan pagkatapos marinig ang kuwento.

Grade 1 Self-Learning Module: Paghubog sa Kahusayan sa Pagsagot sa mga Tanong Hango sa mga Kuwentong Maririnig at Mababasa

MTB-MLE1_Q1_Mod7_Paghubog-sa-Kahusayan-sa-Pagsagot-sa-mga-Tanong-Hango-sa-mga-Kuwentong-Maririnig-at-Mababasa_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment