Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pagsasama ng mga Tunog ng mga Letra upang Makabuo ng Pantig at Salita

Ang modyul na ito ay ginawa para sa batang katulad mo na nasa unang baitang upang malaman at matutunan ang tunog ng mga letra ng alpabeto. Dito matutunan kung paano mabubuo ang isang pantig, salita, parirala at pangungusap.

Ang modyul na ito ay tumutugon sa:

  • Paghubog sa kahusayan sa pagsagot sa mga tanong hango sa mga kuwentong maririnig at mababasa.
  • Matutunan ang mga tunog ng alpabeto at bumuo ng mga pantig, salita.

Pagkatapos ng mga Gawain sa modyul na ito, Ikaw ay inaasahang:

  • Makasagot nang tama ang mga katanungan.
  • Malaman ang tunog ng mga letra sa alpabeto.
  • Matutong bumasa.

Grade 1 Self-Learning Module: Pagsasama ng mga Tunog ng mga Letra upang Makabuo ng Pantig at Salita

MTB-MLE1_Q1_Mod21_Pagsasama-ng-mga-Tunog-ng-mga-Letra-upang-Makabuo-ng-Pantig-at-Salita_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment