Grade 1 MTB-MLE Modyul: Paggamit ng mga Terminong Kaugnay sa Babasahin o Aklat

Ang modyul na ito ay ginawa para sa batangkatulad mo na nasa unang baitang upang makilala mo at magamit ang mga salita kaugnay sa mga lathalain o aklat. Ang mga gawaing matatagpuan sa modyul na ito ay inaasahang makatutulong sa iyo upang makilala ang mga bahagi ng aklat at mabasa ang mga salitang angkop sa unang baitang nang may tamang bilis at kawastuhan.

Ang modyul na ito ay tumutugon sa:

● paggamit ng mga salitang patungkol sa bahagi ng aklat

● pagbuklat /pagbasa ng mga aklat

Pagkatapos ng mga Gawain sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

● magamit ang mga salitang nagsasabi ng iba’t ibang bahagi ng aklat

● mabasa ang mga salitang angkop sa unang baitang

Grade 1 Self-Learning Module: Paggamit ng mga Terminong Kaugnay sa Babasahin o Aklat

MTB-MLE1_Q1_Mod2_Paggamit-ng-mga-Terminong-Kaugnay-sa-Babasahin-o-Aklat_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment