Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pagsasabi ng Tungkol sa Sarili at Sariling Karanasan (Pamilya, Alagang Hayop, o Paboritong Pagkain)

Ang modyul na ito ay ginawa para sa iyo na nasa unang baitang upang maisagawa mo ang wastong pagbabahagi tungkol sa sarili o sariling karanasan tungkol sa pamilya, alagang hayop o paboritong pagkain.

Ang modyul na ito ay tumutugon sa:

● Pagsabi ng tungkol sa sarili at sariling karanasan (pamilya, alagang hayop, at o paboritong pagkain)

Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

● Masabi ang tungkol sa sarili at sariling karanasan.

● Makapagbahagi ng isang maikling kuwento tungkol sa pamilya, alagang hayop o paboritong pagkain.

● Malayang maipahayag ang saloobin sa pamamagitan ng pagguhit tungkol sa aralin.

● Maipakita ang pagkagiliw sa aralin sa pamamagitan ng isang tula.

Grade 1 Self-Learning Module: Pagsasabi ng Tungkol sa Sarili at Sariling Karanasan (Pamilya, Alagang Hayop, o Paboritong Pagkain)

MTB-MLE1_Q1_Mod1_Pagsasabi-ng-Tungkol-sa-Sarili-at-Sariling-Karanasan-Pamilya-Alagang-Hayop-o-Paboritong-Pagkain_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment