Grade 5 Filipino Modyul: Pagbigkas nang may Wastong Tono, Diin, Antala at Damdamin sa Napakinggang Tula

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Kumusta ka, kaibigan? Heto na naman tayo sa panibagong araling ating pag-aaralan. Sana’y madali mong matutuhan ang mga kasanayang aking ibabahagi ngayon.

Ang modyul na ito ay tatalakay tungkol sa pagbigkas ng tula nang may wastong tono, diin, antala at damdamin.

Madali mong mabibigkas ang tula nang may wastong tono, diin, antala at damdamin kung makikinig ka muna nang mabuti sa isang modelo o huwaran at pag-aaralang mabuti kung paano ito bibigkasin.

Grade 5 Filipino Ikalawang Markahan Modyul: Pagbigkas nang may Wastong Tono, Diin, Antala at Damdamin sa Napakinggang Tula

Fil5_Q2_mod4_PagbigkasNangMayWastongTonoDiinAntalaAtDamdaminSaNapakinggangTula_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment