Grade 5 Filipino Modyul: Pagbibigay ng Paksa, Layunin o Angkop na Pamagat sa Napakinggang Kuwento, Usapan o Talata at sa Napanood na Dokumentaryo

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Kumusta ka na kaibigan? Narito na naman tayo sa panibagong paglalakbay.

Pagkatapos ng paglalakbay na ito inaasahang matatamo mo ang sumusunod na kasanayan:

a. Naibibigay ang paksa/layunin ng napakinggang kuwento/usapan/talata, at pinanood na dokumentaryo/ pelikula.

b. Nakapagbibigay ng angkop na pamagat sa isang talata at tekstong napakinggan.

c. Nailalarawan ang tagpuan at tauhan ng napanood na pelikula at nabasang teksto.

Grade 5 Filipino Ikalawang Markahan Modyul: Pagbibigay ng Paksa, Layunin o Angkop na Pamagat sa Napakinggang Kuwento, Usapan o Talata at sa Napanood na Dokumentaryo

Fil5_Q2_mod3_PagbibigayNgPaksaLayuninOAngkopNaPamagatSaNapakinggangKuwentoUsapanOTalataAtSaNapanoodNaDokumentaryo_v3

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment