Grade 5 Filipino Modyul: Pagbabahagi ng Isang Pangyayaring Nasaksihan o Naobserbahan/ Pagpapahayag ng Sariling Opinyon o Reaksyon sa Isang Napakinggang Balita, Isyu o Usapan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa modyul na ito, inaasahang matututuhan ang sumusunod na kasanayan:

a. Natutukoy ang mga pangyayari na nasaksihan o naobserbahan;

b. Napahahalagahan ang mga pangyayaring nasaksihan o naobserbahan;

c. Naibibigay/naipahahayag ang sariling opinyon o reaksiyon sa napakinggang balita, isyu o usapan;

d. Nagagamit ang iba’t ibang pahayag na karaniwang ginagamit sa pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksiyon sa isang napakinggang balita, isyu o usapan.

Grade 5 Filipino Ikalawang Markahan Modyul: Pagbabahagi ng Isang Pangyayaring Nasaksihan o Naobserbahan/ Pagpapahayag ng Sariling Opinyon o Reaksyon sa Isang Napakinggang Balita, Isyu o Usapan

Fil5_Q2_mod5_PagbabahagiNgIsangPangyayaringNasaksihanONaobserbahanPagpapahayagNgSarilingOpinyonOReaksyonSaIsangNapakinggangBalitasyuOUsapan_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment