Grade 5 Filipino Modyul: Paggamit ng Magagalang na Pananalita sa Pagsasabi ng Hinaing, Ideya sa Isang Isyu, at Pagtanggi

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa modyul na ito, inaasahan na pagkatapos ng ating paglalakbay ay magagawa mo ang sumusunod:

1. Nagagamit ang magagalang na pananalita sa pagsasabi ng hinaing o reklamo, sa pagsasabi ng ideya sa isang isyu , at sa pagtanggi;

2. Natutukoy ang mga magagalang na pananalita na ginamit sa mga pangugusap;

3. Napahahalagahan ang paggamit ng mga magagalang na pananalita.

Grade 5 Filipino Ikalawang Markahan Modyul: Paggamit ng Magagalang na Pananalita sa Pagsasabi ng Hinaing, Ideya sa Isang Isyu, at Pagtanggi

Fil5_Q2_mod6_PaggamitNgMagagalangNaPananalitaSaPagsasabiNgHinaingIdeyaSaIsangIsyuAtPagtanggi_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

2 thoughts on “Grade 5 Filipino Modyul: Paggamit ng Magagalang na Pananalita sa Pagsasabi ng Hinaing, Ideya sa Isang Isyu, at Pagtanggi”

Leave a Comment