Grade 5 Filipino Modyul: Pagbibigay ng Datos na Hinihingi ng Isang Form

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Isa sa inaasahan sa iyo bilang mag-aaral ay ang pagkatuto ng mahahalagang kasanayan na magagamit mo sa buhay. Gaya halimbawa ng pagsulat ng mga kinakailangang impormasyon sa mga pormularyo. Ito ay mahalaga sa pang arawaraw na buhay. Kaya naman ito ang tuon ng aralin na ito.

Kung gayon, inaasahan sa modyul na ito na matutuhan mo ang sumusunod na kasanayan:

1. Naibibigay ang datos na hinihingi ng isang form.

2. Naisusulat nang wasto ang mga impormasyon na kailangan sa mga pormularyo.

3. Napahahalagahan ang panibagong mga kaalaman sa binasa at mga personal na datos na hinihingi sa mga pormularyo.

Grade 5 Filipino Ikalawang Markahan Modyul: Pagbibigay ng Datos na Hinihingi ng Isang Form

Fil5_Q2_mod7_PagbibigayNgDatosNaHinihingiNgIsangForm_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment