Grade 5 Filipino Modyul: Pagsulat ng Simpleng Patalastas, Islogan at Pagbaybay nang Wasto sa mga Salitang Hiram

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pagtatapos ng modyul na ito, inaasahang matututuhan mo ang mga sumusunod na kasanayan:

  • Nakasusulat ng simpleng patalastas at islogan
  • Nababaybay nang wasto ang mga salitang hiram.
  • Nagagamit sa makabuluhang pangungusap ang mga salitang hiram na natutuhan.

Grade 5 Filipino Ikalawang MarkahanModyul: Pagsulat ng Simpleng Patal astas, Islogan at Pagbaybay nang Wasto sa mga Salitang Hiram

Fil5_Q2_mod8_PagsulatNgSimplengPatalastasIsloganAtPagbaybayNangWastoSaMgaSalitangHiram_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment