Grade 5 Health Modyul: Pagbabagong Pisikal, Sosyal at Emosyonal

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Nasa edad o gulang ka na kaya nag-uumpisa ka nang makaranas ng mga pagbabago sa iyong sarili. Hindi pare-pareho at hindi rin sabay-sabay na tumutuntong sa puberty stage ang batang lalaki at batang babae. Ang karanasan ng bawat isa ay magkakaiba.

Habang ikaw ay lumalaki, marami kang haharapin na pagbabagong pisikal, emosyonal at sosyal. Huwag kang matakot dahil ito ay normal. Maluwag sa loob mong tanggapin ang mga pagbabagong nagaganap sa iyong katawan, ganoon din ang mga pagkakaiba-iba ng bawat isa.

Sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang magawa ang mga sumusunod:

1. Nailalarawan ang mga pagbabagong pisikal, emosyonal, at sosyal sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata; at

2. natatanggap ang mga normal na pagbabago sa katawan bilang bahagi sa paglaki at pag-unlad.

Grade 5 Health Ikalawang Markahan Modyul: Pagbabagong Pisikal, Sosyal at Emosyonal

Health5_Q2_Mod1_PagbabagongPisikalSosyalAtEmosyonal_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment