Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pagbibigay ng Pares ng mga Salitang Magkasintunog Mula sa Kuwentong Napakinggan

Ang modyul na ito ay inihanda at isinulat para malinang ang inyong kakayahan sa pagtuturo ng Mother Tongue sa unang baitang. Malalaman mo dito ang
pagbibigay ng pares ng mga salitang magkasintunog mula sa kuwentong napakinggan.

Sa pagtatapos ng modyul na ito ay inaasahang makapagbibigay ng pares ng mga salitang magkasintunog mula sa kuwentong napakinggan.

Grade 1 Self-Learning Module: Pagbibigay ng Pares ng mga Salitang Magkasintunog Mula sa Kuwentong Napakinggan

MTB-MLE1_Q1_Mod9_Pagbibigay-ng-Pares-ng-mga-Salitang-Magkasintunog-Mula-sa-Kuwentong-Napakinggan_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment