Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pagbibigay-kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng Realia, Larawan, Galaw o Kilos

Ang modyul na ito ay ginawa para sa batang katulad mo na nasa unang baitang upang matutunan ang iba’t ibang paraan upang mabilis na matutong bumasa at sumulat at may kakayahang sumagot nang maayos sa mga katanungang hango sa kuwento.

Ang mga gawaing matatagpuan sa modyul na ito ay inaasahang makatutulong sa iyo upang mas mabilis kang matuto.

Ang modyul na ito ay tumutugon sa:

  • Pagbibigay ng kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng mga realia, larawan, galaw o kilos

Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • Makasagot nang tama sa mga katanungan.
  • Maibigay ang kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng mga realia, larawan, galaw o kilos

Grade 1 Self-Learning Module: Pagbibigay-kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng Realia, Larawan, Galaw o Kilos

MTB-MLE1_Q1_Mod11_Pagbibigay-kahulugan-ng-mga-salita-sa-pamamagitan-ng-Realia-Larawan-Galaw-o-Kilos_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment