Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pangkatang Pagbigkas at Pag-awit ng mga Kilalang Tugma at Awitin

Ang modyul na ito ay sadyang inihanda at isinulat para malinang ang iyong kakay ahan at mabigyan ka ng magandang pagkakataon upang maging kasiya-siya angiyong pag-aaral sa asignaturang Mother Tongue sa unang baitang. Dito matututuhan mo ang pangkatang pagbigkas at pag-awit ng mga kilalang tugma at awitin at tamang pagsulat at pagbigkas ng titik k.

Sa pagtatapos ng modyul na ito ikaw ay inaasahang;

● makabigkas at makaawit ng mga kilalang tugma at awitin nang pangkatan at
● makabuo ng mga salitang nagsisimula sa titik K.

Grade 1 Self-Learning Module: Pangkatang Pagbigkas at Pag-awit ng mga Kilalang Tugma at Awitin

MTB-MLE1_Q1_Mod12_Pangkatang-Pagbigkas-at-Pag-awit-ng-mga-Kilalang-Tugma-at-Awitin_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment