Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pagsunod sa Payak na Isa o Tatlong Direksyon

Pagbati sa iyo mahal na mag-aaral. Narito ang bago nating aralin sa araw na ito.

Inaasahan ko na masasagot mo nang tama ang mga tanong at magamit ang mga napag-aralan sa Pagsunod sa Payak na Isa o Tatlong Direksyon.

Handa ka na ba? Simulan na natin.

Grade 1 Self-Learning Module: Pagsunod sa Payak na Isa o Tatlong Direksyon

MTB-MLE1_Q1_Mod17_Pagsunod-sa-Payak-na-Isa-o-Tatlong-Direksyon_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment