Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pag-uusap Tungkol sa Ipinakitang Larawan Batay sa Sariling Karanasan

Kumusta ka? Binabati kita sa iyong pagtatapos sa ikalawang linggo ng ating asignatura.

Ako’y nagagalak na ibahagi sa iyo ang ating susunod na aralin. Inaasahang makapagbabasa ka ng kuwento at makikilahok sa pamamagitan ng pagbabahagi ng sariling karanasan, pagkokomento at pagtatanong. Ikaw ay bibigyan ng panahon upang sagutin at maisagawanang tama ang mga gawain.

Ang modyul na ito ay tumutugon sa pakikinig ng kuwento, pagbabasa at pagsasagawa ng wasto sa mga kasanayang may kaugnayan sa kuwentong nabasa.

Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

1. Nakapagsasabi o nakapagpapahayag ng opinyon tungkol sa ipinakitang larawan sa kuwento;

2. Nakapagbabahagi ng sariling karanasan; at

3. Nakapagsasagawa ng mga gawain nang may kagalakan.

Grade 1 Self-Learning Module: Pag-uusap Tungkol sa Ipinakitang Larawan Batay sa Sariling Karanasan

MTB-MLE1_Q1_Mod18_Pag-uusap-Tungkol-sa-Ipinakitang-Larawan-Batay-sa-Sariling-Karanasan_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment