Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pag-uusap Tungkol sa Ipinakitang Larawan Batay sa Sariling Karanasan

Kumusta ka? Binabati kita sa iyong pagtatapos sa ikalawang linggo ng ating asignatura.

Ako’y nagagalak na ibahagi sa iyo ang ating susunod na aralin. Inaasahang makapagbabasa ka ng kuwento at makikilahok sa pamamagitan ng pagbabahagi ng sariling karanasan, pagkokomento at pagtatanong. Ikaw ay bibigyan ng panahon upang sagutin at maisagawanang tama ang mga gawain.

Ang modyul na ito ay tumutugon sa pakikinig ng kuwento, pagbabasa at pagsasagawa ng wasto sa mga kasanayang may kaugnayan sa kuwentong nabasa.

Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

1. Nakapagsasabi o nakapagpapahayag ng opinyon tungkol sa ipinakitang larawan sa kuwento;

2. Nakapagbabahagi ng sariling karanasan; at

3. Nakapagsasagawa ng mga gawain nang may kagalakan.

Grade 1 Self-Learning Module: Pag-uusap Tungkol sa Ipinakitang Larawan Batay sa Sariling Karanasan

MTB-MLE1_Q1_Mod18_Pag-uusap-Tungkol-sa-Ipinakitang-Larawan-Batay-sa-Sariling-Karanasan_version2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.