Grade 1 MTB-MLE Modyul: Nasasabi ang Bagong Salita sa Pinagsamang Dalawa o Higit pang mga Tunog

Ang modyul na ito ay sadyang inihanda at isinulat para malinang ng iyong kakayahan at mabigyan ng magandang pagkakataon upang maging kasiya-siya ang iyong pag-aaral sa asignaturang Mother Tongue sa unang baitang. Sa pagtatapos ng modyul na ito ay inaasahang makabibigkas ka ng mga bagong salita kapag pinagsama ang dalawa o higit pang mga tunog.

Grade 1 Self-Learning Module: Nasasabi ang Bagong Salita sa Pinagsamang Dalawa o Higit pang mga Tunog

MTB-MLE1_Q1_Mod19_Nasasabi-ang-Bagong-Salita-sa-Pinagsamang-Dalawa-o-Higit-pang-mga-Tunog_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment