Music 5 Unang Markahan – Modyul 1: Notes at Rests: Kilalanin

Ang ritmo ay ang pinakamahalagang elemento ng musika na tumutukoy sa haba o ikli ng mga tunog. Ito ay maaaring maramdaman, may tunog man o wala. Ang mga tunog ay maaaring regular o di-regular.

Sa musika, iba’t ibang uri ng nota at rests ang bumubuo ng ritmo. Ang bawat note at rest ay may kaukulang halaga (value/duration) o bilang ng kumpas. Ang note ay nagpapahiwatig ng tunog habang ang rest ay nagpapahiwatig ng katahimikan.

Sa modyul na ito, makikilala mo sa pamamagitan nang biswal at pandinig ang iba’t ibang uri ng mga nota at rests (MU5RH-Ia-b-1).

Pagkatapos ng pag-aaral samodyul na ito, inaasahan na kayo ay:

a. Nakakikilala sa iba’t ibang nota at rests na nakikita o naririnig sa isang awitin.

b. Nakaguguhit sa iba’t ibang nota at rests.

c. Nakapagbibigay-halaga sa gamit ng nota at rests.

Music5_Q1_Mod1_PagkikilalaNgIbatIbangNotesAtRests_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment