Physical Education 5 Unang Markahan – Modyul 1: Tumbang Preso

Ang modyul na ito ay dinisenyo at isinulat upang matulungan kang mailarawan ang mga hugis at kilos ng katawan. Saklaw ng modyul na ito ay mga gawain na magagamit sa pang araw-araw at iba’t ibang sitwasyon sa pag-aaral. Ang mga aralin ng modyul na ito ay mga likas na pagkilos ng katawan kung saan ito ay dapat mong malaman bilang isang mag-aaral. Ito ay inayos at batay sa mga bagay na dapat mong matutunan.

Ang modyul ay nahahati sa apat na mga aralin:

• Aralin 1 – Introduksiyon sa Larong Pagtudla: Tumbang Preso

• Aralin 2 – Halina’t Gawin Natin

• Aralin 3 – Pagpapayaman sa Kasanayan

• Aralin 4 – Pagsasabuhay ng Natutuhan

Sa pagtatapos ng modyul na ito, inaasahan:

1. Naisasagawa ang mga kakayahan ng laro. (PE5GS)-Ic-h-4)

2. Nasusuri ang paglahok at paglalaro ng Tumbang Preso batay sa Philippine Physical Activity Pyramid. (PE5PF-Ib-h-18)

3. Natutukoy ang mga pag-iingat pangkaligtasan (Safety Precautions) sa paglalaro ng Tumbang Preso. (PE5GS-Ib-h-3)

4. Naipamamalas ang kawilihan at pagpapahalaga sa paglalaro ng Tumbang Preso. (PE5PF-Ib-h-20)

PE5_Q1_Mod1_TumbangPreso_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment