Physical Education 5 Unang Markahan – Modyul 2: Kickball

Ang paglalaro ay maituturing na bahagi ng pang-araw-araw na gawain ng ating mga kabataan. Ito ay nagbibigay sigla, saya at katuparan sa kanilang mga sarili, sapagkat nahahasa ang kanilang mga talento at kakayahang pisikal sa pamamagitan ng paglalaro. Isa na rito ang striking o fielding games, kung saan ang manlalaro ay makakukuha ng puntos sa pamamagitan ng pagtama ng isang bagay at pagtakbo ng hindi mahuhuli ng kalaban papunta sa base. Sa larong ito, maraming kasanayan ang kanilang matututunan na makapagdudulot ng mabuting kalusugan.

Layunin ng modyul na ito ang mga sumusunod:

1. Naisasagawa ang mga kasanayan sa laro. (PE5GS-Ic-h-4)

a. Naipaliliwanag ang pinagmulan ng striking o fielding game na kickball.

b. Nailalarawan ang pangkalusugang sangkap tulad ng cardio-vascular endurance at kakayahang sangkap tulad ng power sa larong kickball.

2. Nasususnod ang mga pangkaligtasang hakbang sa pag-iingat. (PE5GS-Ib-h-3)

3. Natataya nang maayos ang pakikilahok sa mga pisikal na gawain batay sa Philippine Physical Activity Pyramid. (PE5PF-IIb-h-18)

4. Naipapakita ang kagalakan ng pagsisiskap, paggalang sa iba at patas na paglalaro habang nakikilahok sa mga pisikal na gawain. (PE5PF-Ib-h-20)

PE5_Q1_Mod2_Kickball_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment