Music 5 Unang Markahan – Modyul 2: Rhythmic Patterns Gamit ang Iba’t Ibang Nota

Isa sa pinakamahalagang elemento ng musika ay ang ritmo. Ang ritmo ang nagbibigay ng kaayusan o porma sa daloy o takbo ng musika. Kinabibilangan ito ng mga mahahalagang aspekto tulad ng pulse, rhythmic pattern, mga rhythmic syllable, nota, pahinga, at beat. Dito rin natin higit na mauunawaan ang kaugnayan ng pulse at ritmo.

Sa modyul na ito, matutunan mo ang rhythmic patterns gamit ang iba’t ibang mga nota sa simpleng time signature at inaasahan na makamit mo ang mga sumusunod:

1. Nakikilala ang rhythmic patterns gamit ang iba’t ibang nota sa simpleng time signature.

2. Naisasagawa ang wastong pagpalakpak o pagtapik sa wastong ritmo na
itinakda.

3. Nabibigyang halaga ang gamit ng mga nota sa pagbuo ng isang rhythmic pattern.

Music5_Q1_Mod2_RhythmicPatternsGamitNgIbatIbangNota_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment