Music 5 Unang Markahan – Modyul 3: Haba o Tagal ng Note at Rest

Ang musika ay isang organisadong pattern ng mga tunog at panahon ng katahimikan. Ang mga note at rest ay napagsasama-sama gamit ang simbolo na tinatawag na time signature. Ito ang ginagamit na batayan upang maisaayos nang wasto ang pagpapangkat ng mga note at rest sa isang measure.

Sa modyul na ito matututunan mo ang duration ng note at rest sa mga time signatures na 2/4 3/4 4/4 at ang kahalagahan nito sa pag-awit gamit ang sumusunod na mga layunin bilang gabay sa pagkatuto ng aralin.

1. Nakikilala nang wasto ang duration ng notes at rests sa mga time signatures na 2/4 3/4 4/4.

2. Naisasagawa ang tamang pagkumpas sa mga time signature ayon sa duration ng notes at rests.

3. Napahahalagahan ang mga awitin gamit ang mga time signatures ayon sa duration ng notes at rests.

Music5_Q1_Mod3_HabaAtTagalGgNoteAtRest_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment