Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Music 3 Unang Markahan – Modyul 2: Pulso ay Panatilihin

Ang modyul na ito ay ginawa upang matamo ang kasanayang dapat mong matutunan sa iyong baitang. Ito aybinubuo ng gawain na maari mong magamit sa ibat ibang sitwasyon at panahon. Ang mga salitang ginamit ay naayon sa lebel ng iyong kaalaman upang madaling maintindihan at maisagawa ang mga kasanayan at pagsubok. Ito ay naaayon sa pamantayang kompetensiya sa Ikatlong Baitang.

Ang mga gawain at talakayan ay nababase lamang sa isang kompetensiya sa unang markahan sa Musika. Ito ay pangalawang aralin sa unang kwarter. Sinusundan ito ng maraming gawain at talakayan upang matamo ang ibayong pagkatuto at kasanayan ng mag-aaral at mapalawak ang pagkaintindi sa araling ito.

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang:

  • napananatili ang pulso sa pagsasagawa ng chant, pagtapik, paglakad, pagpalakpak at pagtugtog ng instrumetong pangmusika (MU3RH-Ib-h-2).
Music3_q1_mod2_pulsoaypanatilihin_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.