Music 3 Unang Markahan – Modyul 2: Pulso ay Panatilihin

Ang modyul na ito ay ginawa upang matamo ang kasanayang dapat mong matutunan sa iyong baitang. Ito aybinubuo ng gawain na maari mong magamit sa ibat ibang sitwasyon at panahon. Ang mga salitang ginamit ay naayon sa lebel ng iyong kaalaman upang madaling maintindihan at maisagawa ang mga kasanayan at pagsubok. Ito ay naaayon sa pamantayang kompetensiya sa Ikatlong Baitang.

Ang mga gawain at talakayan ay nababase lamang sa isang kompetensiya sa unang markahan sa Musika. Ito ay pangalawang aralin sa unang kwarter. Sinusundan ito ng maraming gawain at talakayan upang matamo ang ibayong pagkatuto at kasanayan ng mag-aaral at mapalawak ang pagkaintindi sa araling ito.

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang:

  • napananatili ang pulso sa pagsasagawa ng chant, pagtapik, paglakad, pagpalakpak at pagtugtog ng instrumetong pangmusika (MU3RH-Ib-h-2).
Music3_q1_mod2_pulsoaypanatilihin_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment