Music 3 Unang Markahan – Modyul 1: Ugnayang Larawan, Tunog, at Pahinga ng Rhythmic Pattern

Ang modyul na ito ay ginawa upang matamo ang kasanayan na dapat mong matutunan sa iyong baitang. Ito aybinubuo ng mga gawain na maaari mong magamit sa ibat ibang sitwasyon at panahon. Ang mga salitang ginamit ay naayon sa lebel ng iyong kaalaman upang madaling maintindihan at maisagawa ang mga kasanayan at pagsubok. Ito ay naaayon sa pamantayan sa mga kasanayan sa ikatlong baitang.

Ang mga gawain at talakayan ay nababase lamang sa isang kompetensiya sa unang markahan sa Musika. Ito ay unang hudyat ng aralin na sinusundan pa ng maraming talakayan upang matamo ang iba’t ibang kasanayan ng mag-aaral at mapalawak ang pagkaintindi sa aralin.klk

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang:

1. naiuugnay ang mga larawan sa tunog at pahinga sa loob ng rhythmic pattern (MU3RH-la-1).

Music3_q1_mod1_ugnayanrhythmicpattern_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment