Mother Tongue-Based Multilingual Education 3 Unang Markahan – Modyul 11: I-Ekspres Mo!

Kumusta? Halika at sabay nating alamin ang nilalaman ng modyul na may pamagat na I-Ekspres Mo!

Subukin kung paano mo makilala ang iba’t ibang mga idyomatikong ekspresyon. May mga gawain akong inihanda para sa iyo upang mahasa ang iyong kaalaman tungkol dito.

Pagkatapos pag-aralan ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • nakikilala ang mga idyomatikong ekspresyon sa pangungusap (MT3G-Ih-i-6.1).
MTB3_q1_mod11_iikspresmo_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment