Mother Tongue-Based Multilingual Education 3 Unang Markahan – Modyul 10: Kayarian Halina’t Pag-aralan!

Kumusta? Halika at sabay nating alamin ang napapaloob sa modyul na ito!

Subukin mo kung paano ang pagsulat ng iba’t ibang uri ng pangungusap. May mga gawain akong inihanda para sa iyo upang mahasa ang iyong kaalaman tungkol dito.

Pagkatapos pag-aralan ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • nakasusulat nang maayos ng iba’t ibang uri ng pangungusap: payak, tambalan, at hugnayan (MT3G-Ih-i-6.1).
MTB3_q1_mod10_kayarianhalinatpag-aralan_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment