Mother Tongue-Based Multilingual Education 3 Unang Markahan – Modyul 4: Idetalye Mo!

Kumusta? Halika at sabay nating alamin ang napapaloob sa modyul na ito!

Subukan mo kung papaano ang pagsulat ng detalye mula sa kuwentong binasa. May mga gawain akong inihanda para sa iyo upang mahasa ang iyong kaalaman tungkol dito.

Pagkatapos pag-aralan ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

● nakasusulat ng detalye mula sa kuwentong binasa, (MT3RC-Ia-b-1.1.1).

MTB3_q1_mod4_idetalyemo_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment