Grade 9 Homeroom Guidance Module: My Study Habits

Nagdulot ng napakaraming pagbabago sa pamumuhay ng bawat Pilipino ang pandemyang nararanasan ng buong mundo. Sa gitna nito, ang Department of Education ay kaisa ng inyong tahanan upang maipagpatuloy ang edukasyon ng lahat ng mag-aaral sa buong Pilipinas. Dalawa sa mga pamamaraang ito ang paghahanda ng Leaning Continuity Plan at ng Most Essential Learning Competencies (MELCs).

Sa taong ito, inihanda ang Homeroom Guidance MELCs na naglalayong matulungan ang inyong mga anak upang maipagpatuloy ang pagkatuto sa kabila ng mga pagbabagong dulot ng pandemya. Naglalayong maituro ng Homeroom Guidance (HG) ang mga kasanayan sa buhay o life skills sa pamamagitan ng selflearning modules. Nakatuon ito sa tatlong mahahahalagang domeyn—ang academic, personal-social at career development. Binigyang-pokus sa Homeroom Guidance MELCs ang mga gawaing makatutulong sa lahat ng mga mag-aaral na magkaroon ng Rasyunal na Pag-iisip (Rational Thinking), Malusog/Maayos na Pagkilos (Healthy Behavior) at Positibong Disposisyon (Positive Disposition) na higit na kailangan sa panahong ito.

Malaki ang gampanin ng mga magulang upang mapagtagumpayan ang mga gawaing nakalatag dito. Kakailanganin ng mag-aaral ang inyong patnubay at gabay sa modyul na ito. Kung kaya, hinihingi ng DepEd ang inyong suporta na makatutulong upang mapagtagumpayan ng mag-aaral ang mga hamon sa buhay, maisakatuparan ang mga inaasahang gawain at higit sa lahat, matutuhan ang mga kasanayan sa buhay na kailangan nilang taglayin sa yugtong ito.

Grade 9 Homeroom Guidance Quarter 1 – Module 1: My Study Habits Version 4.0

HG-G9-Q1-Mod1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment