Grade 10 Homeroom Guidance Module: Decoding the Secrets of Better Study Habits

Nagdulot ng napakaraming pagbabago sa pamumuhay ng bawat Pilipino ang pandemyang nararanasan ng buong mundo. Sa gitna nito, ang Department of Education ay kaisa ng inyong tahanan upang maipagpatuloy ang edukasyon ng lahat ng mag-aaral sa buong Pilipinas. Dalawa sa mga pamamaraang ito ang paghahanda ng Leaning Continuity Plan at ng Most Essential Learning Competencies (MELCs).

Sa taong ito, inihanda ang Homeroom Guidance During Crisis MELCs na naglalayong matulungan ang inyong mga anak upang maipagpatuloy ang pagkatuto sa kabila ng mga pagbabagong dulot ng pandemya. Ang Homeroom Guidance (HG) ay naglalayong maituro ang mga kasanayan sa buhay o life skills sa pamamagitan ng self-directed learning modules. Nakatuon ito sa tatlong mahahahalagang domeyn, ang academic, personal-social at career development. Binigyang-pokus sa Homeroom Guidance MELCs ang mga gawaing makatutulong sa lahat ng mga mag-aaral na magkaroon ng Rasyunal na Pag-iisip (Rational Thinking), Malusog/Maayos na Pag-uugali (Healthy Behavior) at Positibong Disposisyon (Positive Disposition) na higit na kailangan sa panahong ito.

Malaki ang gampanin ng mga magulang upang mapagtagumpayan ang mga gawaing nakalatag dito. Kakailanganin ng mag-aaral ang inyong patnubay at gabay sa modyul na ito. Kung kaya, hinihingi ng Kagawaran ang inyong suporta upang mapagtagumpayan ng mag-aaral ang mga hamon sa buhay, maisakatuparan ang mga inaasahang gawain at higit sa lahat, matutuhan ang mga kasanayan sa buhay na kailangan nilang taglayin sa yugtong ito.

Ito ay naglalayong paunlarin ang mga gawi at pamamaraan sa pag-aaral. Lubhang mahalaga ang modyul na ito lalo sa panahon ngayon ng pandemya kung saan gagamit ng alternatibong pamamaraan sa pagkatuto ang mga kabataan ng hindi nangangailangan ng pisikal na presensya sa paaralan. Mahalagang patatagin ang magagandang gawi ng mag-aaral gayundin ang mga isinasagawa niyang pamamaraan sa pag-aaral. Inaanyayahan po ang mga miyembro ng pamilya na makilahok sa mga gawain sa modyul na ito na nangangailangan ng inyong partisipasyon tulad na lamang ng mga naoobserbahan ninyong gawi mag-aaral. Hikayatin ang ibang mga anak na makilahok sa gawaing nabanggit. Mangyaring tulungan ang mag-aaral upang maisagawa ang mga itinakdang gawain para sa modyul na ito. Siguraduhing may magagamit siyang kagamitan. Isa rin itong magandang pagkakataon upang magkaroon ng interaksyion ang mga miyembro ng pamilya. Ang inyong suporta at paggabay ay napakalaking bagay. Tiyakin na sasagutin ng mag-aaral ang bawat bahagi ng modyul at siguraduhing maipapasa sa gurong-tagapayo ang natapos na mga gawain.

Grade 10 Homeroom Guidance Quarter 1 – Module 1: Decoding the Secrets of Better Study Habits

HG-G10-Q1-Mod1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment