MAPEH (Arts) 5 Unang Markahan – Modyul 8: Ang Aking Komunidad

Matatagpuan sa Pilipinas ang napakaraming magagandang tanawing likas at artipisyal. Dahil sa kagandahan ng mga ito, madalas ay nagiging tampok ang mga tanawing ito sa mga likhang sining at mga memorabilia sa iba’t ibang lugar sa bansa.

Sa modyul na ito matutuhan mo ang paglalarawan tungkol sa inyong pamayanan sa pamamagitan ng kaniyang likhang sining A5PR-Ij at inaasahan na makamit mo ang mga sumusunod:

1. Nakikilala ang mga likhang sining na nagbibigay ng kuwento sa ating bansa o komunidad.

2. Nakapagkukuwento tungkol sa kaniyang pamayanan o komunidad sa pamamagitan ng kaniyang likhang sining

3. Napahahalagahan ang kaniyang pamayanan sa pamamagitan ng sariling likhang sining.

Arts5_Q1_Mod8_AngAkingKomunidad_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment