Grade 9 Filipino Modyul: Elehiya

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Malugod kong ikinatutuwa na napagtagumpayan mo ang unang modyul para sa markahang ito. Isa na namang paglalakbay ang tutunguhin mo sa modyul na ito. Matutunghayan mo ang kahulugan, katangian ng elehiya, at mga elemento nito na susundan ng ilang halimbawa. Masusubukan ang kakayahan mo sa pagsuri ng isa sa mga elehiyang isinulat na nagmula sa Timog-Kanlurang Asya upang palawakin ang iyong isipan hindi lamang sa panitikan gayundin sa angkop na wikang gagamitin. Kasabay nito, matututuhan mong pahalagahan ang mga taong nakapaligid sa iyo. Sa pagdaan ng mga araw, mabubuksan ang iyong diwa ukol sa kahalagahan ng malalimang pag-unawa sa ganitong uri ng tula.

Makikilala mo rin ang iba pang mga akdang pampanitikan sa TimogKanlurang Asya. Sa pamamagitan ng mga paksang inihanda para sa iyo malalaman mo kung paano maihahambing ang dalawang magkaibang tula. Gayundin ang bahagi ng pananalitang Pang-uri at ang mga kaantasan nito. Kasama na rin ang paggamit ng mga salita sa pagpapasidhi ng damdamin o salita ayon sa kahulugan. Sa pamamagitan ng mga araling inihanda, matutuklasan mo kung paano nagagamit nang wasto ang mga kataga o pahayag sa pagpapasidhi ng damdamin. Simulan mo na ang iyong paglalakbay.

Ang modyul na ito ay may isang aralin na nahahati sa sumusunod na paksa:

  • Paksa 1 – Elemento ng Elehiya
  • Paksa 2 – Elehiya ng Bhutan
  • Paksa 3 – Pagkiklino

Sa iyong paglalakbay, ang sumusunod ay inaasahang iyong matamo habang isinasagawa ang mga gawain:

1. Naisusulat ang isang anekdota o liham na nangangaral; isang halimbawang elehiya;

2. Nagagamit nang wasto sa pangungusap ang matatalinghagang pahayag;

3. Nasusuri ang mga elemento ng elehiya batay sa: – Tema – Mga tauhan – Tagpuan – Mga mahihiwatigang kaugalian o tradisyon – Wikang ginamit – Pahiwatig o simbolo – Damdamin;

4. Nabibigyang-puna ang nakitang paraan ng pagbigkas ng elehiya o awit; at

5. Nagagamit ang mga angkop na pang-uri na nagpapasidhi ng damdamin.

Grade 9 Filipino Ikatlong Markahan Modyul: Elehiya

FIL9-Q3-MODYUL2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment