Grade 9 Filipino Modyul: Maikling Kuwento

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Binabati kita at nakarating ka na sa ikatlong modyul, kaibigan! Masaya akong samahan kang muli sa paglalakbay tungo sa bago na namang makabuluhang aralin. Asahang sasamahan kita mula sa bahaging ito hanggang sa dulo!

Kaibigan, alam kong sabik kang muling bumasa ng isa pang akdang pampanitikan mula sa Asya. Huwag mag-alala sapagkat nakahanda para sa iyo ang isang kapana-panabik na kuwento mula sa Pakistan.

Sa modyul na ito, tatalakayin ang isang maikling kuwentong mula sa Pakistan na pinamagatang “Sino ang Nagkaloob?” na isinalin sa Filipino ni Rogelio Mangahas. Nakahanda rin ang ilang gawain sa bawat bahagi upang malinang ang iyong kakayahan sa pag-unawa sa maikling kuwento. Kasabay rin nito ang pagtalakay sa iba’t ibang mga pananda o hudyat ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na makatutulong sa pagsasalaysay ng maikling kuwento sa masining na paraan. Masaya rin akong ipabatid sa iyo na malaya mong magagamit ang likot ng iyong imahinasyon sa pagsusulat sapagkat may nakahanda ritong puwang para sa mabubuong sariling bersiyon ng kuwento. Sa huli, inaasahan kong mapahahalagahan ang panitikan na nagmula sa Pakistan na maaring may malaking ambag sa ating mga akda. Nasasabik akong masaksihan ang iyong pag-unlad!

Nais ko ring ipaalam sa iyo na ang modyul ay nahahati sa sumusunod na paksa:

  • Paksa 1 – Sino ang Nagkaloob?
  • Paksa 2 – Tunggalian ng Maikling Kuwento
  • Paksa 3 – Ang mga Angkop na Pang-ugnay na Hudyat sa Pagkakasunodsunod ng mga Pangyayari

Sa ating paglalakbay, inaasahang matamo ang sumusunod habang isinasagawa ang mga gawain:

1. natutukoy ang pinagmulan ng salita (etimolohiya);

2. nasusuri ang mga tunggalian (Tao Laban sa Tao, at Tao Laban sa Sarili) sa kuwento batay sa napakinggang pag-uusap ng mga tauhan;

3. napatutunayang ang mga pangyayari at/o transpormasyong nagaganap sa tauhan ay maaaring mangyari sa tunay na buhay;

4. naiuugnay sa kasalukuyan ang mga tunggaliang (Tao Laban sa Tao at Tao Laban sa Sarili) napanood na programang pantelebisyon;

5. naisusulat muli ang maikling kuwento nang may pagbabago sa ilang pangyayari at mga katangian ng sinuman sa mga tauhan; ang sariling wakas sa naunang alamat na binasa; at

6. nagagamit ang angkop na pang-ugnay na hudyat ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa lilikhaing kuwento.

Grade 9 Filipino Ikatlong Markahan Modyul: Maikling Kuwento

FIL9-Q3-MODYUL3

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment