Grade 9 Filipino Modyul: Alamat

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Binabati kita sa iyong pagdating sa ikaapat na modyul. Walang duda, alam kong nagawa mong tapusin ang mga naunang modyul. Napakagaling!

Lilipad tayo ngayon papuntang Bangkok, ang kabisera ng Thailand. Alam mo ba na ang bansang Thailand ay kilala sa samo’t saring pagkain, martial arts, pasyalan at mga templo? Ang Phuket ay isa sa pinakamagandang templo nila. Tulad ng Pilipinas, ito ay may maraming pasyalan kaya maraming turista ang pumupunta rito. Nakamamangha, hindi ba?

Handa ka na ba sa paglalakbay sa mundo ng alamat? Batid kong handa ka na. Babasahin natin ang ilan sa mga akdang pampanitikan na nagmula sa Thailand. Dito rin ay matututuhan mo ang paglalapi ng mga salita at paggamit ng pang-abay sa pagsulat ng alamat. Kaya simulan na natin!

Ang modyul na ito ay tungkol sa Alamat na nahahati sa sumusunod na paksa:

  • Paksa 1 – Ang Alamat ni Prinsesa Menorah
  • Paksa 2 – Ang Buwang Hugis Suklay
  • Paksa 3 – Ang mga Paraan ng Paglalapi
  • Paksa 4 – Ang Pang-abay (Pamanahon, Panlunan, Pamaraan)

Sa iyong paglalakbay, ang sumusunod ay inaasahang iyong matamo habang isinasagawa ang mga gawain:

1. Nabibigyang-kahulugan ang kilos, gawi at karakter ng mga tauhan batay sa usapang napakinggan;

2. Napatutunayan ang pagiging makatotohanan/ di makatotohanan ng akda; at

3. Nahuhulaan ang maaaring mangyari sa akda batay sa ilang pangyayaring napakinggan.

Grade 9 Filipino Ikatlong Markahan Modyul: Alamat

FIL9-Q3-MODYUL4

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment