Grade 9 Filipino Modyul: Epiko

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang modyul na ito ay isinagawa upang makatulong sa iyo bilang isang magaaral sa pagkamit ng mabisang pagkatuto. Tatalakayin dito ang bahagi ng epiko mula sa Timog-Kanlurang Asya na masasalamin ang kultura at katangiang bumabalot sa mga kasangkot na tauhan. Ang akdang mababasa mo ay magdadala sa iyo sa masining na nilalaman nito. Ipakikita rin ang mga kabayanihang ginawa ng mga tauhan upang mapagtagumpayan ang anumang pagsubok.

Ang modyul na ito ay nahahati sa sumusunod na mga paksa:

  • Paksa 1 – Kasaysayan ng Epiko ni Rama at Sita
  • Paksa 2 – Epiko ni Rama at Sita

Kumusta? Harinawa’y maganda ang iyong araw, kaibigan. Nasisiyahan ako’t umabot ka na sa ikalimang modyul. Ako ay nagpapasalamat at nagagalak na natapos mo ang ikaapat na modyul nang may ngiti sa labi.

Mahusay! Malugod kitang binabati, naririto akong muli upang ikaw ay gabayan sa iyong ekspedisyon sa mga kaalamang iyong mababatid sa ikalimang modyul.

Aking kaibigan, nasa isip mo pa ba ang tinalakay sa nakaraang aralin? Ito ay ang Alamat na mula sa bansang Thailand na pinamagatang “Alamat ni Prinsesa Manorah” na isinalin sa Filipino ni Dr. Romulo N. Peralta. Bahagi rin ng aralin ang pagtalakay sa mga pang-abay (pamanahon, panlunan, pamaraan) at mga paraan ng paglalapi na nakatulong sa pag-unawa sa alamat.

Handa ka na ba sa bagong aralin? Magaling! Ako ay natutuwa para sa ating bagong tatalakayin. Alam mo ba na sa modyul na ito ay ating matututuhan ang tungkol sa isang epiko na pinamagatang “Rama at Sita?” Nagmula ito sa bansang India na may makulay na kultura na isinalin sa Filipino ni G. Rene O. Villanueva. Atin ding aalamin ang tungkol sa kulturang masasalamin sa epiko at ang mga angkop na salita sa paglalarawan ng kulturang Asyano.

Hindi ba, nakapananabik ang modyul na ito, kaibigan? Halina’t ating umpisahan ang ating paglalakbay.

Aking inaasam na sa ating paglalakbay, ang sumusunod ay inaasahang iyong matamo habang isinasagawa ang mga gawain:

1. nailalarawan ang natatanging kulturang Asyano na masasalamin sa epiko;

2. nabibigyan ng katangian ang isa sa mga itinuturing na bayani ng alinmang bansa sa Timog-Kanlurang Asya;

3. nagagamit ang mga angkop na salita sa paglalarawan ng kulturang Asyano at bayani ng Timog-Kanlurang Asya; at

4. naiisa-isa ang kultura ng Timog-Kanluraning Asyano mula sa mga akdang pampanitikan nito.

Nauunawaan mo ba ang mga layuning kinakailangan mong matamo, kaibigan? Batid kong makakamit mo ang lahat ng iyan!

Grade 9 Filipino Ikatlong Markahan Modyul: Epiko

FIL9-Q3-MODYUL5

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment