Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Katarungang Panlipunan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Isa sa pangunahing pagpapahalagang moral na umiiral sa isang lipunan ay ang katarungang panlipunan. Kinakailangang bigyan diin ang pagpapahalagang ito upang maging gabay sa pagsisikap ng bawat tao sa pagkamit at pananatili ng lipunang naghahangad ng kabutihang panlahat.

Ano ang mga palatandaan ng lipunang nagtataglay ng katarungang panlipunan at bakit mahalagang malaman natin ang mga ito? Bilang mamamayan, bakit mahalaga na masuri mo ang mga paglabag sa katarungang panlipunan? Ano ang mga kaugnay na pagpapahalaga ang inaasahang maipamalas mo upang maitaguyod ang lipunang makatarungan? Ang mga katanungang ito ay mabibigyang linaw sa modyul na ito sa pamamagitan ng mga gawain na dinisenyo upang makamit ang pinakalayunin ng aralin.

Sa modyul na ito, inaasahan na maipamamalas mo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa:

1. Nakikilala ang mga palatandaan ng katarungang panlipunan.

2. Nakapagsusuri ng mga paglabag sa katarungang panlipunan ng mga tagapamahala at mamamayan.

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Katarungang Panlipunan

ESP9-Q1-MODYUL1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Katarungang Panlipunan”

Leave a Comment