How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Pananagutan sa Katarungang Panlipunan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa unang Modyul, natutuhan mo ang mga palatandaan at naisuri ang mga paglabag ng Katarungang Panlipunan. Dito sa Modyul 2, mauunawaan mo na ang pakikipag-ugnayan o pag-babahagi ng iyong kaalaman at kakayahan sa iyong kapuwa at lipunan ay tungkulin na dapat natin na magampanan. Mapauunlad ang iyong pamamaraan sa pagtugon sa pangangailangan ng iyong kapuwang mamamayan o lipunang kinabibilangan.

Sa modyul na ito, inaasahan na maipamamalas mo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa:

1. Napatutunayan na may pananagutan ang bawat mamamayan na ibigay sa kapwa ang nararapat sa kaniya.

2. Natutugunan ang pangangailangan ng kapwa o pamayanan sa mga angkop na pagkakataon.

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Pananagutan sa Katarungang Panlipunan

ESP9-Q1-MODYUL2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment