Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Kagalingan sa Paggawa

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

“Ang galing naman nila! Sana makaimbento rin tayo ng katulad ng artipisyal na coral reef na ginagamit sa mga palaisdaan sa Timog-Silangang Asya, na naimbento ni Anghel Alcala, o kaya ng videoke na inimbento ni Roberto del Rosario, parehong Pilipino!”

Anu-ano kaya ang taglay nilang mga katangian upang makabuo ng ganitong mga imbensiyon? Ano-ano kaya ang indikasyon ng kagalingan sa paggawa? Sapat na ba ang paggawa lamang? Ano-ano ang mga dapat na isaalang-alang upang mapanatiling may kalidad at kagalingan ang serbisyo o produktong ating gagawin?

Sa modyul na ito, inaasahan na maipamamalas mo ang mga sumusunod na:

  • Natutukoy ang mga kaalaman, kakayahan at pag-unawa sa mga indikasyon na may kalidad o kagalingan sa paggawa.
  • Nakabubuo ng mga hakbang upang magkaroon ng kalidad o kagalingan sa paggawa ng isang gawain o produkto.
  • Nakapamamahala ng maayos sa oras upang maiangat ang sarili, mapaunlad ang ekonomiya ng bansa at mapasasalamatan ang Diyos sa mga talentong kanyang kaloob.

Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikatlong Markahan Modyul: Kagalingan sa Paggawa

ESP9-Q1-MODYUL3

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Grade 9 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Kagalingan sa Paggawa”

Leave a Comment