How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Grade 9 Edukasyon sa Pagpakatao Modyul: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa Naimpok

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Masipag ka ba? Naitanong mo na ba ito sa iyong sarili? Paano kung ang isang tao ay hindi magtataglay ng ganitong katangian, ano kaya ang mangyayari sa kanyang buhay?

Sa Modyul 3, natuklasan mo ang kahalagahan sa kagalingan sa paggawa. Ito ay nagsisilbing instrumento upang ang sarili ay maiangat at mapaunlad ang ekonomiya ng isang bansa. Ang isang tao na nagpapakita ng kagalingan sa paggawa ay nakapagtatapos ng isang produkto o gawain na mayroong kalidad.

Layunin naman ng modyul na ito na tulungan kang alamin ang mga katangian na dapat taglayin ng isang manggagawa. Sa pamamagitan nito, higit mong mapaghuhusay ang iyong mga gawain at maisasakatuparan ito ng may pagpupunyagi. Sa pamamagitan ng iyong mahusay na paggawa ay matutulungan mong mapaunlad ang bansa na iyong kinabibilangan. Sa mga pamamagitan ng mga gawain sa araling ito ay masasagot mo ang mahalagang tanong na: Bakit mahalaga ang Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Pamamahala sa Naimpok?

Sa modyul na ito, inaasahan na maipamamalas mo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa:

  • Natutukoy ang mga indikasyon ng taong masipag, nagpupunyagi sa paggawa, nagtitipid at pinamamahalaan ang naimpok.
  • Nakagagawa ng journal ng mga gawain natapos nang pinaghandaan, ayon sa pamantayan at may motibasyon sa paggawa.

Grade 9 Edukasyon sa Pagpakatao Ikatlong Markahan Modyul: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa Naimpok

ESP9-Q1-MODYUL4

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment