How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Grade 9 Araling Panlipunan Modyul: Implasyon

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa modyul na ito, matututuhan mo ang konsepto, palatandaan, dahilan at epekto ng Implasyon na isa sa mga pangunahing suliranin ng halos lahat ng bansa sa buong mundo. Tinatayang nagmula pa sa panahong Midyebal ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Meron ding nagaganap na hyperinflation kung saan ang presyo ng mga bilihin ay mabilis na tumataas sa bawat araw o oras. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin nating hinaharap ang suliraning ito.

Sa aralin na ito tatalakayin ang mga sumusunod:

  • Konsepto at Palatandaan ng Implasyon
  • Dahilan at Epekto ng Implasyon

Ano-ano ang Matututuhan Mo sa Modyul na Ito?

Sa pagtatapos ng aralin, ang mag-aaral ay:

  • Nasusuri ang konsepto at palatandaan ng Implasyon.
  • Natataya ang mga dahilan sa pagkaroon ng implasyon.
  • Nasusuri ang iba’t ibang epekto ng implasyon.
  • Napapahalagahan ang mga paraan ng paglutas ng implasyon.
  • Aktibong nakikilahok sa paglutas ng mga suliraning kaugnay ng implasyon.

Grade 9 Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul: Implasyon

AP9-Q3-MODYUL4

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment