Grade 9 Araling Panlipunan Modyul: Konsepto ng Patakarang Piskal

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang modyul na ito ay nilikha at isinulat na ikaw ang iniisip. Ito ay upang ikaw ay maging bihasa sa Patakarang Piskal. Ang buong saklaw ng modyul na ito ay nagbibigay pahintulot na gamitin sa maraming sitwasyon ng pagkatuto. Ang mga lengwahe na ginamit ay kumikilala sa iba’t ibang wika sa lebel ng mga mag-aaral. Ang paksa ay inayos at sinunod ang pamantayan ng pagkakasunud-sunod ng aralin. Ngunit ang paraan ng pagkakasunud-sunod ng iyong pagbabasa ay maaaring magbago upang masundan ang batayang-aklat na iyong ginagamit.

Pagkatapos ng Modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

A. Nasusuri ang layunin at pamamaraan ng patakarang piskal.

Grade 9 Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul: Konsepto ng Patakarang Piskal

AP9-Q3-MODYUL5

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Grade 9 Araling Panlipunan Modyul: Konsepto ng Patakarang Piskal”

Leave a Comment