Grade 9 Araling Panlipunan Modyul: Patakarang Pananalapi

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang pag unlad ng isang bansa ay hindi nakakamit sa isang pitik lang ng ating mga daliri. Napakalawak at napakasalimuot ng ating ekonomiya dulot ng pinagsama-samang sektor na nakikibahagi sa pagpapalago nito. Nadagdagan pa sa mga suliraning hinaharap natin tulad ng kahirapan, kakulangan sa trabaho, kurapsiyon at iba pa. Sa kabila nito patuloy pa rin tayong nagsusumikap na mapagtagumpayan ito at makaahon tayo sa hirap na hamon ng buhay. Kung titignan natin ang pambansang ekonomiya isa sa mga nakakatulong sa pagpapaunlad nito ay ang sektor ng pananalapi. Ang salapi ang nakakaapekto o nakakaimpluwensiya sa kabuuang produksiyon, empleyo, antas ng interes at presyo. Dapat pangasiwaang mabuti ang sektor ng pananalapi at alamin natin kung ano – ano ang mga sektor na bumubuo dito para mapangalagaang mabuti ang sektor ng ating pananalapi. Dahil ang salapi ay isa sa mahalagang bahagi sa buhay ng tao, ngunit ang pangangasiwa nito ay napakalaking hamon ng ating gobyerno. Ang pagdami ng salapi sa sirkulasyon ay maaaring magdulot ng kasaganahan o problema sa mga mamamayan kaya’t ibayong pag – iingat at matalinong pamamahala ay kailangan upang mapanatili ang kaayusan sa ekonomiya.

Pagkatapos ng pag-aaral sa modyul na ito, inaasahang ikaw ay:

1. makapagpapaliwanag sa mga layunin ng patakarang pananalapi.

2. makapagpapahayag sa mga kahalagahan ng papel na ginagampanan ng bawat sektor ng pananalapi.

3. matutukoy ang mga bumubuo sa sektor ng pananalapi.

Grade 9 Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul: Patakarang Pananalapi

AP9-Q3-MODYUL7

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment