How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Sarili at Lipunan Paunlarin sa Pakikipagkaibigan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Masasabing masaya at mapayapa ang isang lipunan kung puno ito ng kabutihan at pagmamahalan. Ngunit ano nga ba ang isa sa pinakasalik upang ito’y makamit?

Makakamit ito sa pagkakaroon ng mabuting pakikipagkaibigan ng bawat mamamayan sa lipunan.

Sa modyul na ito lilinangin ang kasanayang pampagkatuto na: Nahihinuha na,

a. Ang pakikipagkaibigan ay nakatutulong sa paghubog ng matatag na pagkakakilanlan at pakikisalamuha sa lipunan.

b. Maraming kabutihang naidudulot ang pagpapanatili ng mabuting pakikipagkaibigan: ang pagpapaunlad ng pagkatao at pakikipagkapuwa at pagtatamo ng mapayapang lipunan/pamayanan.

c. Ang pagpapatawad ay palatandaan ng pakikipagkaibigang batay sa kabutihan at pagmamahal. Nakatutulong ito sa pagtamo ng integrasyong pansarili at pagpapaunlad ng pakikipagkapuwa.

Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Ikalawang Markahan Modyul: Sarili at Lipunan Paunlarin sa Pakikipagkaibigan

esp8_q2_mod23_Sarili-at-Lipunan-Paunlarin-s-aPakikipagkaibigan_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment